§ 1 SKOOPI

Organisationens namn är SKOOPI, de Arbetsintegrerande Sociala företagens Intresseorganisation, ideell förening.

SKOOPI är en religiöst och politiskt obunden intresseorganisation för arbetsintegrerande sociala företag i Sverige, som oavsett associationsform, uppfyller de grundläggande kraven. (se §4 Medlemskap).

SKOOPI verkar för att främja de kooperativa principerna i företagande, för en långsiktigt hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

§ 2 Organisationens säte

SKOOPI har sitt säte i Stockholm.

§3 Ändamål

SKOOPI ska samla de arbetsintegrerande sociala företagen och vara en kraft i samhället genom att

– verka för att fler av dessa företag startas och utvecklas i Sverige

– vara en kunskapsresurs för medlemmar såväl som för myndigheter, organisationer och näringsliv

– opinionsbilda så att dessa företag ses som möjlighet att lösa behovet av arbete och social gemenskap för personer med arbetshinder och samhällets behov av varor och tjänster

– vara remissinstans för utredningar och förslag kring arbetsintegrerande sociala företag och dess förutsättningar

– verka för nationella och internationella samarbeten

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i SKOOPI kan ges till

1. Arbetsintegrerande sociala företag som bedriver näringsverksamhet och uppfyller följande kriterier:

– har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få, och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle,

– som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt

– som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande verksamheter

– som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

2

Ansökan om medlemskap sker skriftligen till SKOOPIs styrelse, tillsammans med antagna stadgar samt en redogörelse över verksamheten, medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande i företaget.

2. Stödmedlem som kan vara enskild eller juridisk person – företag eller organisation.

3. Regional organisation i SKOOPI som är godkänd av styrelsen. (Se §13)

Anslutning till SKOOPI sker till nationell nivå genom att medlem erlägger fastställd medlemsavgift. Medlem måste följa organisationens stadgar och betala medlemsavgift för att kunna delta i verksamheten. För att bli förtroendevald i SKOOPI måste man vara eller bli medlem innan valet. Antingen som personlig stödmedlem eller genom ansluten organisation/företag.

§ 5 Medlemsavgift

SKOOPI nationellt tar in medlemsavgift per medlem och år. Avgiftens storlek och upplägg fastställs på årsstämman.

SKOOPI regionala organisationer har rätt att ta ut avgifter av medlemmar för att finansiera sin verksamhet.

§ 6 Utträde

Medlem kan skriftligen till styrelsen säga upp sitt medlemskap, senast den 1 november. Annars gäller medlemskapet ytterligare ett år och fastställd avgift måste erläggas.

§ 7 Uteslutning

Medlem som bryter mot organisationens stadgar och/eller beslut, som uppenbarligen skadar eller motarbetar SKOOPIs intressen, kan uteslutas av SKOOPIs styrelse.

Utesluten medlem mister omedelbart sin rätt att delta i SKOOPIs verksamheter på både nationell och regional nivå. Medlem som uteslutits kan ej på nytt bli medlem förrän styrelsen upphävt beslut om uteslutning.

Regional organisation inom SKOOPI som uteslutits mister rätten att behålla organisationens namn.

§ 8 Rösträtt

Varje medlem har en röst. Medlem kan företrädas av annan medlem om skriftlig fullmakt finns. Man kan endast företräda 1 annan medlem.

Medlems rösträtt kan endast utövas av medlem som erlagt medlemsavgift för närmast föregående år. För ny medlem kan endast rösträtt utövas om medlemsavgift är erlagd före beslutstillfället.

Röstning genom fullmakt är tillåten, dock ej för styrelsen.

Stödmedlem har inte rösträtt i SKOOPIs beslutande organ, förutom styrelseledamöter och andra förtroendevalda som är stödmedlemmar.

§ 9 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning, samt för föreningens bokföring och löpande skötsel.

Styrelseledamöterna väljs på två år av ordinarie årsstämma genom att halva styrelsen väljs ett år och andra halvan året därpå.

Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter samt minst en och högst tre suppleanter. Minst hälften av ledamöterna och suppleanterna ska bestå av representanter från medlemsföretagen. Ordförande och styrelse i övrigt kan bestå av externa personer utanför medlemsföretagen, som dock ska vara eller bli stödmedlemmar.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid jämnt röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen har ansvar för kontakt med SKOOPIs regionala organisationer, och vice versa.

Styrelsen ska lämna sin årsredovisning till revisorerna senast fyra veckor före årsstämman.

Styrelsen får adjungera de personer man önskar till sina möten.

§ 10 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller av den eller de som styrelsen utser därtill.

§ 11 Revisorer

En ordinarie revisor och en suppleant för en mandatperiod på ett år, väljs av årsstämman. Liksom en extern godkänd eller auktoriserad revisor.

§ 12 Valberedning

Valberedningen är beredande organ för de val som förrättas av årsstämman på både nationell och regional nivå.

Valberedningen väljs av årsstämman och består av sammankallande, och minst två och max fyra ledamöter för ett år. Valberedningen ska hålla sig a’jour med styrelsens arbete och närvaro under året.

Styrelsen presenterar förslag till valberedning senast den 15 mars för beslut på stämman.

§ 13 Regionindelning

SKOOPIs medlemsföretag kan inom ett visst geografiskt område, bilda en regional organisation för att främja SKOOPIs ändamål och för att stärka möjligheterna till utbildning, nätverkande och gemensamma ansökningar för medel till affärs- och kompetensutveckling inom medlemsföretagen.

SKOOPI regionala organisation kan inte bildas utan godkännande av styrelsen nationellt.

Förslag till namn på regionen och stadgar som följer SKOOPIs stadgar ska lämnas in tillsammans med ansökan om bildande och en beskrivning av den process som föregått ansökan.

Ansökan ska dessutom innehålla

– geografiskt område

– särskilda regionala målsättningar för organisationen

– preliminär budget och verksamhetsplan

Regional organisation som inte arbetar i enlighet med SKOOPIs stadgar och andra styrdokument kan upplösas av årsstämma/ extra årsstämma. Regional organisation kan även bli upplöst på egen begäran hos SKOOPIs styrelse. Eventuella tillgångar tillfaller därmed SKOOPI.

§ 14 Motioner

Motionsrätt till årsstämman har medlemmar, stödmedlemmar och regionala organisationer av SKOOPI. Motioner skickas skriftligen till styrelsen senast den 15 februari.

§ 15 Årsstämma

Organisationens högsta beslutande organ är årsstämman som beslutar om stadgar och fastställer verksamhetsplan.

Årsstämman sammanträder före april månads utgång varje år.

Kallelse till årsstämma och tillhörande handlingar (årsredovisning, verksamhetsplan med tillhörande budget, valberedningens förslag), skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor innan stämman.

Representationsrätt vid årsstämman har styrelsen och varje medlem med ett ombud var, med rösträtt. Stödmedlem och andra närvarande som årsstämman adjungerat, har yttranderätt men ej förslagsrätt, förutom stödmedlemmar med förtroendeuppdrag.

Ledamot och suppleant i styrelsen har ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Årsstämman öppnas.

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare/rösträknare för stämman

3. Godkännande av kallelse

4. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning för stämman

5. Fastställande av röstlängd

6. Styrelsens årsredovisning/verksamhetsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår

10. Information från styrelsen angående budget

11. Beslut angående verksamhetsplan

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

13. Val av ordförande

14. Val av ledamöter

15. Val av suppleanter

16. Val av revisorer

17. Val av valberedning

18. Fastställande av arvode för förtroendevalda

19. Förslag från styrelsen

20. Motioner

21. Stämmans avslutande

§ 16 Extra årsstämma

Extra årsstämma skall hållas då styrelsen eller årsstämman, eller minst 10 procent av medlemmarna så begär. Extra årsstämma kan endast fatta beslut i de ärenden som angivits i kallelsen.

Kallelse ska sändas till medlemmarna senast två veckor före angivet datum för stämman.

Allmänna bestämmelser

§ 17 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är den 1 januari-31 december.

§ 18 Jäv

Den som är jävig i ett ärende i styrelsens arbete eller som annan förtroendevald, får inte delta eller närvara vid handläggning av ärendet. En förtroendevald eller tjänsteman, är jävig om

– saken angår personen själv eller någon till personen närstående, och om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för personen själv eller närstående

– om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till personens opartiskhet i ärendet.

Uppstår skilda meningar om jäv föreligger, skall omröstning ske i frågan. Den beslutet berör, får ej delta i beslutet.

§ 19 Tolkningsföreträde

Vid tolkningstvist av dessa stadgar, äger styrelsen tolkningsföreträde.

§ 20 Ändringar av stadgar

För ändring av organisationens stadgar krävs beslut av ordinarie eller extra årsstämma med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

§ 21 Upplösning

Vid SKOOPIs upplösning skall organisationens tillgångar tillfalla ändamål som årsstämman beslutar. Föreningens arkiv ska tillfalla Kooperativa Förbundets bibliotek eller föreningsarkivet.

§ 22 Personal och kansli

Styrelsen anställer personal och beslutar om arbetsordning för kansliet. Anställd personal kan inte samtidigt vara förtroendevald på förbundsnivå.