Den officiella svenska definitionen av Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och SKOOPIS tydliggöranden:

1. Arbetsintegrerande sociala företag driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv.

 • Ett ASF har som ambition att skapa anställningar inom företaget.
 • Företag som enbart bedriver praktik/arbetsträning och motsvarande utan att under en längre tid anställa ur denna målgrupp är därför inte att betrakta som ASF.
 • En del av ett företag kan betraktas som ett ASF om det är en egen resultatenhet och den resultatenheten arbetar enligt denna definition.

2. De skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.

 • Det måste finnas ett strukturerat och nedskrivet förhållningssätt till hur delaktigheten fungerar på företaget.
 • Det ska dokumenteras hur delaktigheten implementeras vid introduktion av nya medarbetare, under företagets drift, samt gällande viktigare styrelsebeslut.
 • Det är positivt att medarbetare har möjlighet att bli delägare/medlemmar.

3. De i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.

 • Ett ASF är ett icke-vinstutdelande företag oavsett företagsform.
 • Det är möjligt att solidariskt stödja medarbetarna/medlemmarna med avsättning (överskott) innan bokslut till t ex julbonus eller extra pensionsavsättning.
 • Den högsta lönen i företaget bör inte överstiga 2,5 gånger den lägsta lönen.
 • Ett ASF kan använda en del av sin vinst/sitt överskott till att stödja och utveckla annan arbetsintegrerande verksamhet utanför den egna organisationen.

4. De är organisatoriskt fristående från offentlig sektor.

 • Ett ASF har alltid ett eget organisationsnummer och kan aldrig ha offentlig sektor som ägare.
 • Det organisatoriska friståendet från offentlig sektor innebär att det inte är möjligt med handledare som är anställda av offentlig sektor.

Det finns många olika former och variationer av arbetsintegrerande sociala företag. Tillsammans med företrädare för företagen, rådgivare och andra myndigheter har Tillväxtverket tagit fram följande kriterier som definierar ett arbetsintegrerande socialt företag:

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle

Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt

Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter

Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet