Skoopi har beviljats projektmedel från ESF rådet för projektet ASF Lyfter.

Ansökan syftade till att tydliggöra ASF´ens särart och roll inom arbetsmarknadspolitiken. Vi ville visa på hur vårt erbjudande ser ut samt vad som behövs för att vi ska kunna växa och få en större roll. Ansökan beviljades precis innan julhelgen 2020 och projektet var i drift den första februari 2021. Den korta startsträckan gjorde att två styrelseledamöter tog på sig uppdraget att leda projektet som fick arbetsnamnet ASF Lyfter. Projektledarrollen kom att axlas av Lena Lago som idag har den förändringsledande rollen, medan Pål Nilsson tog på sig den mer administrativa controllerroller. Men för att involvera så många som möjligt från ASF världen riggade vi projektet så att ingen skulle arbeta heltid.

Den 1 april kickade första fasen inom projektet igång, den så kallade analys och planeringsfasen. 12 medarbetade, samtliga med djup och bred förankring i ASF världen anställdes i projektet och tog då på sig uppdraget att med örat mot marken och i nära dialog med Skoopis medlemmar och ASF världen i stort lyssna in styrkor, svagheter, möjligheter och hot för att få våra ASF att lyfta. De gjorde de utifrån åtta definierade områden som vi genom projektet ville utveckla; ASF Listan, att bli ett ASF, kompetenshöjande insatser, ett nationellt säljstöd, certifiering, effektmätning, finansiering och sist men ett ack så väsentligt område – arbetsmarknadens parter.

Under fyra månader arbetade sedan projektgruppen med att kartlägga de behov som medlemmar, ASF företag och andra parter inom vår bransch gav uttryck för. De gjorde de 12 medarbetarna genom ett flertal webinarier, Skoopidialoger, enkätundersökningar och andra intervjuer. Utifrån uttalade behov växte sedan en rad lösningar fram inom samtliga utvecklingsområden. Dessa skrevs fram i en avstämningsrapport – som grund för att få beslut från ESF rådet att också få genomföra projektet. Avstämningsrapporten lämnades in i augusti och godkändes också av ESF rådet, vilket innebär att projektet nu är i full gång.

Från 1 augusti har dessutom 21 processledare anställts, en för varje region. Dessa processledare har förutom att bistå projektets olika utvecklingsområden – uppdraget att stödja utvecklingen av ASF i sin egen region. Projektet har med andra ord en stark nationell ansats från norr till söder, från öster till väster.

Huvudprodukten som kommer att arbetas fram under projekttiden är en digital plattform i tre delar. Syftet och funktionerna med plattformen är följande:

  1. En LISTA där aktörer lätt kan hitta de ASF som vill finnas på listan, dess branscher, var de finns i landet och vilken samhällsnytta de bidrar med – för att nämna några delar.
  2. En marknadsplats där olika aktörer som t ex ASF kan hitta varandra för samarbeten, upphandlingar, större och mindre affärer, där offentlig sektor kan söka kunskap om hur att göra affärer med ASF, men också där privata aktörer kan söka samarbeten i sitt CSR arbete.
  3. Ett intranät dit bara medlemmar har access där bland annat utarbetade mallar ska finnas för t ex hur att synliggöra samhällsnytta eller hur att göra en IOP. På intranätet ska det också finnas kunskapshöjande insatser t ex i hur att förstå hur en upphandling går till eller hur att göra affärer med andra ASF eller med privata aktörer. Arbetsformen utgår från att det är ASFen som lär av varandra.

Genom projektet hoppas och tror vi att Skoopi kan växa som intresseorganisation. I det arbetet är vi alla viktiga. Tveka inte att höra av dig med tankar och funderingar, förslag till förbättringar – eller om du ser lösningar som skulle få oss att växa. Hela projektet bygger på dialog – så låt oss göra det. Hör av dig – eller var med oss i Skoopidialogen som äger rum varannan fredag. Din röst är viktig för oss.