Menu
Skip to content
FÖRSLAG TILL SKOOPIS NYA STADGAR. BAKGRUND, FÖRSLAGET, MOTIVERING OCH TIDSPLAN FÖR ANTAGANDE

Aktuellt

FÖRSLAG TILL SKOOPIS NYA STADGAR. BAKGRUND, FÖRSLAGET, MOTIVERING OCH TIDSPLAN FÖR ANTAGANDE

För ASF

FÖRSLAG TILL SKOOPIS NYA STADGAR. BAKGRUND, FÖRSLAGET, MOTIVERING OCH TIDSPLAN FÖR ANTAGANDE

För offentlig sektor

FÖRSLAG TILL SKOOPIS NYA STADGAR. BAKGRUND, FÖRSLAGET, MOTIVERING OCH TIDSPLAN FÖR ANTAGANDE

För
näringsliv

FÖRSLAG TILL SKOOPIS NYA STADGAR. BAKGRUND, FÖRSLAGET, MOTIVERING OCH TIDSPLAN FÖR ANTAGANDE

ASF-listan

FÖRSLAG TILL SKOOPIS NYA STADGAR. BAKGRUND, FÖRSLAGET, MOTIVERING OCH TIDSPLAN FÖR ANTAGANDE

BAKGRUND TILL OCH PLAN FÖR HANTERINGEN AV STYRELSENS SLUTLIGA STADGEFÖRSLAG

Så här ser nu gången ut inför det slutliga beslutet

17 januari: Förslaget till nya stadgar sänds som medlemsbrev till alla Skoopis medlemmar och läggs ej publikt på hemsidan
5 februari 15.00: Skoopidialog över Zoom där alla medlemmar och distrikt kan ställa frågor och lämna synpunkter
12 februari: Skoopis styrelse fattar beslut om stadgarna ska lämnas till Skoopis årsmöte 17 april
20 mars: Är den senaste dagen kallelse ska gå ut till medlemmarna om årsmötet
3 april: Är den senaste dagen då medlemmarna ska få del av handlingarna till årsmötet
17 april: Årsmötet fattar beslut om att anta nya stadgar, ändra i förslaget, avslå det, återremittera det eller skjuta upp beslutet.

En arbetsgrupp i Skopis styrelse, Anna Tyren och Jan Forslund, har arbetat fram förslaget till nya stadgar – inklusive förslaget till obligatoriska distriktsstadgar. Förslaget har tagits fram med successiva förbättringar och ändringar efter flera möten både bland distrikten och i styrelsen. Fyra distrikt svarade på stadgeremissen inom remisstiden innan styrelsen fattade slutligt beslut på mötet 23-12-04. De synpunkter de lämnade finns oavkortade bilagt i slutet på denna sammanställning. Man kan sammanfatta svaren i att några gillar och accepterar förslaget i sin helhet (Gävle och Stockholm) två distrikt (Skåne och Göteborgsregionen) är främst kritiska mot att man inte kan ha medlemmar som är enbart regionala och därutöver en mängd stora och små förslag. Dessa framgår av bilagan. Styrelsens arbetsgrupp i frågan har argumenterade mer principiellt, vilket redovisas nedan i den inledande texten i detta dokument, om vad arbetsgruppen tyckte var viktigt, vad remisssvaren visat och hur diskussionen i styrelsen utvecklat sig.

Förslaget till obligatoriska distriktsstadgar bygger på bl.a.
● En sammanfattning och kompromiss av element som ingår i de nuvarande distriktens stadgar
● Att distriktsstadgarna ska på ett rimligt sätt hänga ihop med riksorganisationens stadgar vad gäller syfte och roll.
● Distriktens stadgar bör vara enklare och kräva mindre av distrikten, som antal ledamöter, revisor, budget och valberedning.
● Att ett nytt distrikt ska redan från början ha ett tydligt regelverk med stort spelrum inom syftet – att följa.
● Att man regionalt inte kan utesluta ett medlemsföretag ur riksorganisationen som riksföreningen accepterat som medlem, men kan fatta beslut, efter samråd med riksorganisationen, att utesluta medlem ur distrikt.
● Att riksorganisationen har sista ordet om det uppstår en konflikt – frånsett inval och uteslutning av medlem i Skoopidistrikt.
● Att distrikten ska ha stor frihet inom det allmänna syftet och stadgarna att utveckla regional verksamhet för medlemmarnas bästa

Styrelsen hoppas nu på att alla förstår att förslaget innebär avvägningar av olika slag. Skoopis styrelse har lagt ned stor möda på att möta olika behov, åsikter och förslag – det vi nu lägger fram är inget hastverk. Vi hoppas på största möjliga acceptans – men välkomnar självfallet också tydligt formulerade och motiverade förbättringsförslag.

Styrelsen har gått igenom svaren från distrikten med stöd av sin arbetsgrupp och har valt att koncentrera sig på de förslag som har varit väldigt konkreta och tydliga, de som berör väldigt principiella frågor och de som flera distrikt tagit upp som viktiga.

1. Angående mängden text: Styrelsen står fast vid förslaget till form där det är tydligt vad som är stadgar och vad som är en lokal arbetsordning. En regionalt anpassad arbetsordning kan distrikten med fördel anpassa till distriktets behov och besluta om själva. Tydlighet är viktigt i stadgar då de oftast tas fram då det uppstått en konflikt mellan olika intressen.

2. Angående medlems rättigheter rörande uteslutning: Styrelsen står fast vid att medlemskap i Skoopi är ett och odelat och att riksorganisationens styrelse ska ha sista ordet vad gäller beviljande av medlemskap och beslut om uteslutning i den nationella organisationen. Däremot ska ett distrikt kunna ha ASF verksamma i regionen, utöver medlemmarna, knutna till sig med stöd av serviceavtal med. Detta reglerar de själva men dessa ASF har inte rösträtt, på regionala eller nationella stämmor. Deras närvarorätt på regional stämma regleras i det regionala avtalet. Medlemskap i distrikt hanteras främst lokalt.

3. Angående om medlemmar som bara är medlemmar lokalt eller nationellt: Styrelsen står fast vid att medlemskap i Skoopi och Skoopis distriktsorganisationer ska vara tydligt och logiskt. Det finns däremot anledning att ta hänsyn till det faktum att många ASF inte ännu är medlemmar, att flera distrikt redan har olika former av bredare möten med regionens ASF och att vi bör med praktiskt arbete och genom att göra oss nyttiga värva dessa till Skoopi.

Styrelsen föreslår därför att rekommendera distrikten att skapa former för nätverkande, utbyte, affärssamverkan och kompetensutveckling genom serviceavtal med dessa ASF. Men det är viktigt att de kostnader Skoopi och distrikten har för sin verksamhet täcks av alla som har nytta av den och att det avtal vi har med Fremia inte äventyras genom att centrala medel går till ickemedlemmar. Det ska trots allt löna sig att vara medlem i Skoopi så ett serviceavtal måste bygga på det avtalade ASF:ets eller andra organisationers orsakade kostnad regionalt och nationellt – och vara förenligt med Skoopis mål och syfte.

4. Distrikten underordnade eller parallella med riksorganisationen och dess styrelse: Om distrikten och deras styrelser agerar, sluter bindande avtal och uttalar sig så gör de det under varumärket ”Skoopi”. Om andra distrikt eller riksorganisationen finner att ett distrikt gör detta på ett sådant sätt att det skadar den gemensamma saken, strider mot antagna policys och riktlinjer, bryter nationellt slutna överenskommelser och inte följer stadgar måste den nationella styrelsen och den nationella stämma kunna förhindra detta och kunna rätta till det som gjorts. Det är viktigt att alla medlemmar känner sig trygga med att fattade nationella beslut följs i hela organisationen och att företrädarna svarar för det.

5. Styrelse och revisorer, regionalt: Som påpekats av Skoopi GR kan det leda till problem om få deltar och/eller om många stämmodeltagare sitter i styrelsen så förslaget att de inte ska, som medlemsföreträdare, ha rösträtt på distriktsstämma ska tas bort. Vad gäller antal möjliga ledamöter i styrelsen föreslår vi ändringen att de kan vara minst 3 och maximalt 9.

6. När distriktsårsmötet senast ska hållas: Som påpekats av Skoopi GR kan det leda till problem om det ska hållas senast vecka 11 med tanke på arbetet med årsredovisning, revision och motionstider. Styrelsen föreslår formulering likt den på nationell nivå, men en månad tidigare dvs ”senast under mars månad”. Risk finns dock då att distrikt har sista mars och riksorganisationen första april. Distrikten rekommenderas alltså undvika detta genom en bra planering.

7. Angående övriga förslag: Några synpunkter i remisssvaren är så allmänna att de inte kan ses som förslag, andra är inte preciserade så i de fallen har arbetsgruppen inga fler synpunkter utan står fast vid styrelsens förslag. I texten är de förslag som vi föreslagit ska ändras med tanke på remissen markerade i blå text, de som är ifrågasatta eller har ersättningsförslag av distrikt som remissat men inte fått gehör av styrelsen, med gult. Styrelsen föreslår här att styrelsens förslag står fast.”Vänliga Hälsningar från Skoopis styrelse

Du kan här nedan ladda hem en PDF där du lätt kan jämföra nya, gamla och distriksstadgar då de är i tre parallella spalter. Annars har du det på denna webbsida.

Förslag till nya stadgar Skoopi och distrikt efter remiss med bilaga

———

FÖRSLAG NYA NATIONELLA STADGAR

§ 1 Organisationens namn

Organisationens namn är Skoopi, de Arbetsintegrerande Sociala Företagens Intresseorganisation, Ideell förening.

Skoopi är en religiöst och partipolitiskt obunden intresseorganisation för Arbetsintegrerande Sociala Företag i Sverige.

Skoopi verkar för att främja de kooperativa principerna i företagande för en långsiktigt hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

§ 2 Organisationens säte

Skoopi har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Ändamål

Skoopi ska företräda de Arbetsintegrerande Sociala Företagen (ASF) genom att:

• verka för att fler ASF startar och utvecklas i Sverige

• vara en kunskapsresurs för såväl medlemmar som för myndigheter, organisationer och näringsliv

• opinionsbilda så att ASF ses som en part på marknaden för att tillhandahålla arbetsträning, anställningar och social gemenskap för personer med arbetshinder genom företagande.

• vara remissinstans för utredningar och förslag kring förutsättningar för det Arbetsintegrerande Sociala Företagandet.

• verka för regionala, nationella, och internationella samarbeten.

• exponera anmälda ASF i Sverige på en publik LISTA

• certifiera ASF mot ett dokument hos SIS

• för ändamålens uppfyllelse kan föreningen driva näringsverksamhet

• som näringsverksamhet ha serviceavtal med andra verksamheter, organisationer och företag om det är förenligt med och gynnar Skoopis mål och inriktning.

§ 4 Medlemskap i Skoopis riksorganisation

Medlemskap kan ges till Arbetsintegrerande Sociala Företag som oavsett associationsform uppfyller Skoopis definition och förtydliganden av vad ett ASF är enligt följande:

• ASF driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i arbetslivet.

• ASF skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.

• ASF återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna eller liknade verksamhet

• ASF är organisatoriskt fristående från offentlig sektor.

Skoopis av årsmöte beslutade förtydliganden av  definitionen av ett ASF finns att läsa och ladda hem från Skoopis hemsida.

Ansökan om medlemskap för ASF sker på Skoopis hemsida. Till ansökan ska bifogas antagna stadgar, redogörelse över verksamheten, beskrivning av medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande i företaget.

Ansökan om medlemskap hanteras av styrelsen.

§ 5 Årsavgift i Skoopis riksorganisation

Medlem skall erlägga årsavgift. Årsavgiften är uppdelad i två delar, medlemsavgift och serviceavgift. Storleken på dessa beslutas på ordinarie årsmöte för nästkommande verksamhetsår

Ny medlem betalar avgift från och med det kvartal man antas som medlem. Det innebär att ny medlem under kvartal 1 betalar hel årsavgift, kvartal 2 tre kvartalsavgift osv.

Skoopis stämma fastställer inom vilket spann Skoopidistrikt får bestämma medlemsavgiften för nästkommande år inom den yttre ramen lägst 300 kr och högst 600 kr per år.

§ 6 Utträde

Medlem som önskar utträde ska lämna skriftlig begäran om detta till styrelsen senast den 1 november. Om så inte sker gäller medlemskapet ytterligare 1 år och fastställd medlemsavgift måste erläggas.

§ 7 Uteslutning

Medlem som bryter mot Skoopis stadgar eller beslut, som uppenbarligen skadar eller motarbetar Skoopis intressen, kan uteslutas av föreningens styrelse. Utesluten medlem mister omedelbart sin rätt att delta i Skoopis verksamheter på nationell- och distriktsnivå. Utesluten medlem kan först ett år efter beslut om uteslutning få ny ansökan om medlemskap prövad.

§ 8 Rösträtt

Varje medlem har en röst. Medlem kan företrädas av annan medlem om skriftlig fullmakt finns. Man kan endast företräda 1 annan medlem.

Medlems rösträtt kan endast utövas av medlem som erlagt årsavgift för närmast föregående år.

Ny medlem kan utöva rösträtt om medlemsavgift är erlagd före beslutstillfället.

§ 9 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för Skoopis organisation, förvaltning, bokföring och löpande skötsel.

Styrelseledamöterna väljs för 2 år av årsmötet genom att årligen halva styrelsen väljs i taget med växelvis avgång. För att uppnå detta, och vid fyllnadsval, får årsmöte välja ledamot för ett år.

Styrelsen består av minst 5 och högst 9 ledamöter samt minst 1 och högst 3 suppleanter som inträder i den ordning de blivit valda. Minst hälften av styrelseledamöter ska bestå av representanter för medlemmarna men kan kompletteras med ledamöter rekryterade utanför medlemskretsen.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid jämnt röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen ska lämna årsbokslut till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen ska se till att verksamheten dokumenteras i en årsredovisning som både visar verksamheten och det ekonomiska resultatet

Styrelsen ansvarar för, enligt tillgängliga resurser och förmåga, kontakt med och stöd till Skoopidistrikten. Styrelsen och dess ledamöter har tillgång till den dokumentation från distrikten som framgår av distriktsstadgarna.

Styrelsen anställer personal och beslutar om arbetsordning för kansliet. Styrelsen beslutar även om delegation till viss styrelseledamot, suppleant och arbetsgrupp bestående av ledamöter och suppleanter.

§ 10 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller de som styrelsen utser med två personer i förening, däribland minst en förtroendevald.

§ 11 Revisorer

En ordinarie föreningsrevisor och en suppleant för en mandatperiod på ett år väljs av årsmötet, liksom en auktoriserad revisor. Revisorernas uppgift är att granska styrelsens förvaltning och att avge en berättelse och förslag till årsmötet.

§ 12 Valberedning

Valberedningen är beredande organ för de val som förrättas på årsmötet.

Valberedningen väljs av årsmötet och består av sammankallande och minst två och max fyra ledamöter för 1 år.

Valberedningen ska hålla sig a´jour med styrelsens arbete och närvaro under året genom utvärderingar.

Styrelsen presenterar förslag till valberedning senast två veckor innan årsmötet för beslut på årsmötet.

Valberedningen rekommenderas att verka för att minst två av styrelseledamöterna och suppleanterna är aktiva även i Skoopidistrikt.

§ 13 Skoopidistrikt

Skoopis medlemsföretag kan inom ett visst geografiskt område, bilda en distriktsorganisation.

Riksföreningen har stort intresse av att Skoopidistrikt startar och utvecklas och har som uppgift att stödja den processen och distriktets arbete.  Ansökan om att få bilda ett Skoopidistrikt, jämte beskrivning av den process som lett fram till beslutet, distriktets geografiska område, målsättningarna för Skoopidistriktet samt budget och verksamhetsplan, lämnas till Skoopi riksförenings styrelse.

Skoopidistrikt:

– ska anta och följa, utan undantag och tillägg, de distriktsstadgar som är obligatoriska och redovisas i Bilaga 1 till riksorganisationen stadgar.

– skall verka i enlighet med riksföreningens ändamål.

kan inte bildas utan godkännande av riksföreningens styrelse.

– är underställt riksföreningen.

– som inte arbetar i enlighet med riksföreningens stadgar och andra styrdokument kan genom beslut på årsmöte mista sin anslutning till riksföreningen och får därefter inte ha Skoopi i sitt namn/firma.

§ 14 Behandling av motioner

Motionsrätt till årsmötet har medlemmar och Skoopidistrikt. Motioner skickas till styrelsen för riksföreningen senast den 15:e februari. Styrelsen ska avge yttrande över motionen till årsmötet.

§ 15 Årsmöte

Organisationens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet ska hållas före april månads utgång men inte före vecka 12. Årsmöte och extra årsmöte/medlemsmöte  kan hållas fysiskt eller digitalt.

Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna till handa minst fyra veckor innan och tillhörande handlingar skall vara medlemmarna till handa senast två veckor innan årsmötet.

Ledamot och suppleant i styrelsen har ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1 Årsmötets öppnande. Fastställande av vilka ombud som har rösträtt, upprättande av röstlängd.

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare/rösträknare för stämman.

3. Frågan om årsmötet har i stadgeenlig ordning blivit utlyst.

4. Fastställande av dagordning.

5. Framläggande av styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse och ekonomisk berättelse)

6. Rapport av revisorns berättelse

7. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om disposition av årets vinst eller förlust

8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

9. Beslut om Skoopis medlemsavgift innevarande år och yttre ram för distrikten att besluta om deras medlemsavgifter inom under nästa år.

10. Information om styrelsens budget

11. Beslut angående verksamhetsplan

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

13. Val av ordförande

14. Val av styrelseledamöter

15. Fastställande av antalet styrelsesuppleanter.

16. Val av styrelsesuppleanter

17. Val av revisor och en revisorssuppleant

18. Val av valberedning och dess sammankallande

19. Fastställande av arvode för förtroendevalda

20. Förslag från styrelsen

21. Motioner

22. Årsmötet avslutas

§ 16 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen eller årsmöte, eller minst 10 % av medlemmarna så begär.

Extra årsmöte kan endast fatta beslut i de ärenden som angivits i kallelsen.

Kallelse ska sändas till medlemmarna senast två veckor före angivet datum för det extra årsmötet.

§ 17 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är den 1 januari – 31 december

§ 18 Jäv

Den som är jävig i ett ärende i styrelsens arbete eller som annan förtroendevald, får inte närvara vid handläggningen av ärendet.

En förtroendevald eller tjänsteman är jävig om

• Ärendet angår personen själv eller någon till personen närstående, och om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för personen själv eller närstående.

• Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till personens opartiskhet i ärendet.

Uppstår skilda meningar om jäv ska omröstning ske i frågan. Den beslutet berör får ej delta i samma beslut.

19 Tolkningsföreträde

Vid tolkningstvist av dessa stadgar, inklusive distriktsstadgarna, äger styrelsen i riksföreningen tolkningsföreträde.

§ 20 Ändringar av stadgar

För ändring av organisationens stadgar krävs beslut av ordinarie eller extra årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

§ 21 Upplösning

Skoopi kan upplösas med Vid föreningens upplösning skall organisationens tillgångar tillfalla ändamål som årsmötet beslutar.

Skoopis arkiv ska tillfalla Kooperativa förbundets bibliotek eller föreningsarkivet.


Du kan här nedan ladda hem en PDF där du lätt kan jämföra nya, gamla och distriksstadgar då de är i tre parallella spalter

Förslag till nya stadgar Skoopi och distrikt efter remiss med bilaga

——-

FÖRSLAG OBLIGATORISKA DISTRIKTSSTADGAR

§ 1 Organisationens namn

Organisationens namn är Skoopi Distrikt XXXX, ideell förening. I namnet skall alltså regionens namn ingå som ersättning för XXXX ovan.

Organisationen är en del av Skoopi, de Arbetsintegrerande Sociala Företagens Intresseorganisation, är en egen juridisk person och verkar regionalt enligt samma ändamål och syfte.

§ 2 Organisationens säte

Skoopi Distrikt XXXX har sitt säte i XXXX kommun.

§ 3 Ändamål

Skoopi Distrikt XXXX ska regionalt företräda de Arbetsintegrerande Sociala Företagen (ASF) och Skoopi genom att vara den nationella organisationen Skoopis distrikt. Distriktet har samma värdegrund och syfte som riksorganisationen och följer och verkställer därmed av Skoopi fattade beslut och stadgar med målen:

• verka för att fler ASF startar, utvecklas och nätverkar i regionen

• vara en kunskapsresurs för såväl medlemmar som för regionala myndigheter, organisationer och näringsliv

• opinionsbilda

• vara lokal/regional remissinstans

• verka för regionala samarbeten

• för ändamålens uppfyllelse kan föreningen driva näringsverksamhet

• kan som näringsverksamhet ha serviceavtal med andra verksamheter, organisationer och företag om det är förenligt med och gynnar Skoopis mål och inriktning.

§ 4 Medlemskap i Skoopis distriktsorganisation

För att kunna bli medlem i ett distrikt måste medlemmen vara medlem i riksorganisationen. Kraven på medlemskap finns i Skoopis stadgar. Det är däremot tillåtet att vara medlem i Skoopis riksorganisation men inte i distriktet.

Då ASF söker medlemskap i Skoopis riksorganisation ska alltid ASF:et erbjudas medlemskap i distrikt om ett sådant finns. Det är dock frivilligt.§

§ 5 Medlemsavgift i Skoopis distriktsorganisation

Distriktets årsmöte fastställer medlemsavgiften för innevarande år. Skoopis riksorganisations stämma fastställer alltid spannet för distriktsavgifter nästkommande inom stadgarnas yttre ram om minst 300 kr och högst 600 kr per år.

§ 6 Utträde

Utträde regleras i enlighet med Skoopis nationella stadgar och av Skoopi. Distrikt kan själv bevilja medlem utträde ur distriktet, det ska dock meddelas riksorganisationens styrelse eller person denna utsett.

§ 7 Uteslutning

Uteslutning ur riksorganisationen regleras i enlighet med Skoopis nationella stadgar och av Skoopis styrelse. Distrikt kan själv utesluta medlem ur distrikt, efter samråd med Skoopis riksorganisations styrelse, med relevanta underlag för begärt beslut.

§ 8 Rösträtt

Varje medlem har en röst. Medlem kan företrädas av annan medlem om skriftlig fullmakt finns. Man kan endast företräda 1 annan medlem.

Medlems rösträtt kan endast utövas av medlem som erlagt medlemsavgift för närmast föregående år.

Ny medlem kan utöva rösträtt om medlemsavgift är erlagd före beslutstillfället.

§ 9 Distriktsstyrelsen

Styrelsen ansvarar för Skoopidistriktets organisation, förvaltning, bokföring och löpande skötsel.

Styrelseledamöterna väljs för 2 år av årsmötet genom att årligen halva styrelsen väljs i taget med växelvis avgång. För att uppnå detta, och vid fyllnadsval, får årsmöte välja ledamot för ett år.

Styrelsen består av minst 3 och högst 9 ledamöter samt minst 1 och högst 3 suppleanter. Minst hälften av styrelseledamöter ska bestå av representanter för medlemmarna men kan kompletteras med ledamöter rekryterade utanför medlemskretsen.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid jämnt röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen ska till årsmötet framlägga ett årsbokslut tillsammans med en verksamhetsberättelse.

Styrelsen har som uppdrag att leda och utveckla distriktet i enlighet med Skoopis beslut och medlemmarnas beslut. Om dessa kommer i konflikt med Skoopis riksorganisation ska styrelsen samråda med Skoopi riksorganisations styrelse. Verksamheten ska dokumenteras i en årsredovisning som både visar verksamheten och det ekonomiska resultatet.

Årsmöteskallelser, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser/årsredovisningar inklusive revisionsberättelse skall vara tillgängliga digitalt för alla styrelseledamöter och revisorer i både nationell styrelse och distriktsstyrelse.

Distriktet kan anställa personal eller köpa tjänster internt och externt, men bör i första hand anlita Skoopi eller sina medlemmar som arbetsgivare eller uppdragstagare.

§ 10 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de styrelsen utser, varav alltid två i förening, däribland minst en förtroendevald.

§ 11 Revisorer

En revisor väljs av årsstämman. Revisorns uppgift är att granska styrelsens förvaltning och att avge en berättelse och förslag till årsstämman.

§ 12 Valberedning

Då ett distrikts antal medlemmar är eller överstiger 8 skall en valberedning väljas. Valberedningen är beredande organ för de val som förrättas av årsmötet. Valberedningen består av sammankallande och det antal ledamöter som årsmötet beslutar. Valberedningen har till uppgift att skaffa sig kunskap om hur styrelsearbetet fungerar under pågående verksamhetsperiod.

§ 13 Samverkan och utbyte med andra Skoopidistrikt

Styrelsen i Skoopidistriktet ingår i ett frivilligt men viktigt nätverk av styrelser i andra Skoopidistrikt. I nätverket utbyts främst erfarenheter av distriktsarbete. Det är informellt och kan inte fatta några beslut.

§ 14 Behandling av motioner

Medlemmarna har motionsrätt till distriktets årsmöte. Motioner skickas till styrelsen för distriktet senast den 15:e februari. Distriktet kan skicka egna motioner till Skoopis riksorganisations årsmöte med samma senaste inlämningstid

§ 15 Årsmöte

Organisationens regionala högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet ska hållas senast under mars månad.  Årsmöte och extra årsmöte/medlemsmöte kan hållas fysiskt eller digitalt.

Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna till handa minst fyra veckor innan och tillhörande handlingar skall vara medlemmarna till handa senast två veckor innan årsmötet.

Andra närvarande har yttranderätt men ej förslagsrätt.

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1 Årsmötets öppnande. Fastställande av vilka ombud som har rösträtt, upprättande av röstlängd.

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare/rösträknare för stämman.

3. Frågan om årsmötet har i stadgeenlig ordning blivit utlyst.

4. Fastställande av dagordning.

5. Framläggande av styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse och ekonomisk berättelse)

6. Rapport av revisorns berättelse

7. Framläggande av balans och resultaträkning samt beslut om disposition av årets vins eller förlust.

8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

9. Beslut om distriktets medlemsavgift innevarande år inom ramen för Skoopis riksorganisation fattade beslut föregående år.

10. Beslut angående verksamhetsplan

11. Fastställande av antal styrelseledamöter

12. Val av ordförande.

13. Val av styrelseledamöter

14. Fastställande av antalet styrelsesuppleanter.

15. Val av styrelsesuppleanter.

16. Val av en revisor

17. Val av valberedning, och dess sammankallande, om distriktet har 8 ordinarie medlemmar eller fler.

18. Fastställande av arvode för förtroendevalda

19. Förslag från styrelsen

20. Motioner.

21. Övriga frågor anmälda under punkt 4.

22. Årsmötets avslutande.

§ 16 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas då styrelsen, revisor eller minst en tredjedel av medlemmarna i distriktet, så begär. Kallelse till extra årsmöte ska sändas till medlemmarna minst två veckor före genomförandet. Extra årsmöte kan endast behandla frågor som angivits i kallelsen. Extra årsmöte är detsamma som medlemsmöte med rätt att fatta beslut.

§ 17 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari – 31 december.

§ 18 Jäv

Den som är jävig i ett ärende i styrelsens arbete eller som annan förtroendevald, får inte närvara vid handläggningen av ärendet.

En förtroendevald eller tjänsteman är jävig om

• Ärendet angår personen själv eller någon till personen närstående, och om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för personen själv eller närstående.

• Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till personens opartiskhet i ärendet.

Uppstår skilda meningar om jäv ska omröstning ske i frågan. Den beslutet berör får ej delta i samma beslut.

19 Tolkningsföreträde

Vid tolkningstvist av dessa stadgar, äger styrelsen i riksföreningen, därnäst distriktsstyrelsen tolkningsföreträde.

§ 20 Ändring av stadgar

Distriktets stadgar kan inte ändras regionalt utan är en del av Skoopis stadgar i form av Bilaga 1 i dem. En ändring av distriktsstadgar sker således på Skoopis årsmöte och enligt riksorganisationens stadgar och beslutsordning.

§ 21 Upplösning

Distriktet kan upplösas genom beslut på årsmöte med kvalificerad majoritet. Vid en upplösning tillfaller alla tillgångar och arkiv Skoopi riksorganisation efter att eventuella fordringsägare fått sitt.

——–

Du kan här nedan ladda hem en PDF där du lätt kan jämföra nya, gamla och distriksstadgar då de är i tre parallella spalter

Förslag till nya stadgar Skoopi och distrikt efter remiss med bilaga

——-

NUVARANDE NATIONELLA STADGAR

§ 1 Skoopi

Organisationens namn är Skoopi, de Arbetsintegrerande Sociala Företagens Intresseorganisation, Ideell förening.

Skoopi är en religiöst och partipolitiskt obunden intresseorganisation för Arbetsintegrerande Sociala Företag i Sverige.

Skoopi verkar för att främja de kooperativa principerna i företagande för en långsiktigt hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

§ 2 Organisationens säte

Skoopi har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Ändamål

Skoopi ska företräda de Arbetsintegrerande Sociala Företagen (ASF) genom att:

• verka för att fler ASF startar och utvecklas i Sverige

• vara en kunskapsresurs för såväl medlemmar som för myndigheter, organisationer och näringsliv

• opinionsbilda så att ASF ses som en part på marknaden för att tillhandahålla arbetsträning, anställningar och social gemenskap för personer med arbetshinder genom företagande.

• vara remissinstans för utredningar och förslag kring förutsättningar för det Arbetsintegrerande Sociala Företagandet.

• verka för regionala, nationella, och internationella samarbeten.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap kan ges till Arbetsintegrerande Sociala Företag som oavsett associationsform uppfyller Skoopis definition av vad ett ASF är enligt följande:

• ASF driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i arbetslivet.

• ASF skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.

• ASF återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna eller liknade verksamhet

• ASF är organisatoriskt fristående från offentlig sektor.

Ansökan om medlemskap för ASF sker på Skoopis hemsida. Till ansökan ska bifogas antagna stadgar, redogörelse över verksamheten, beskrivning av medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande i företaget.

Stödmedlemskap kan ges till fysisk eller juridisk person som verkar i enlighet med Skoopis ändamål.

Ansökan om medlemskap hanteras av styrelsen.

För att bli förtroendevald i Skoopi måste man antingen företräda medlemsföretag eller vara eller bli stödmedlem innan valet.

§ 5 Medlemsavgift

Medlem skall erlägga årlig medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet.

§ 6 Utträde

Medlem som önskar utträde ska lämna skriftlig begäran om detta till styrelsen senast den 1 november. Om så inte sker gäller medlemskapet ytterligare 1 år och fastställd medlemsavgift måste erläggas.

§ 7 Uteslutning

Medlem som bryter mot Skoopis stadgar eller beslut, som uppenbarligen skadar eller motarbetar Skoopis intressen, kan uteslutas av föreningens styrelse. Utesluten medlem mister omedelbart sin rätt att delta i Skoopis verksamheter på nationell- och

distriktsnivå. Medlem som uteslutits kan endast bli medlem igen när styrelsen upphävt beslutet om uteslutning.

§ 8 Rösträtt

Varje medlem har en röst. Medlem kan företrädas av annan medlem om skriftlig fullmakt finns. Man kan endast företräda 1 annan medlem.

Medlems rösträtt kan endast utövas av medlem som erlagt medlemsavgift för närmast föregående år.

Ny medlem kan utöva rösträtt om medlemsavgift är erlagd före beslutstillfället.

Stödmedlem har inte rösträtt på årsmötet.

§ 9 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för Skoopis organisation, förvaltning, bokföring och löpande skötsel.

Styrelseledamöterna väljs på 2 år av ordinarie årsmöte genom att halva styrelsen väljs ett år och andra halvan året därpå.

Styrelsen består av minst 5 och högst 7 ledamöter samt minst en och högst tre suppleanter. Minst hälften av ledamöterna och suppleanterna skall bestå av representanter för medlemsföretagen. Ordförande och styrelseledamöter i övrigt kan bestå av externa personer utanför medlemsföretagen, som dock ska vara eller bli stödmedlem.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid jämt röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen ska lämna årsbokslut till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen ansvarar för kontakt med distriktsorganisationerna. Styrelsen anställer personal och beslutar om arbetsordning för kansliet.

§ 10 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller de som styrelsen utser med två personer i förening, däribland minst en förtroendevald.

§ 11 Revisorer

En ordinarie revisor och en suppleant för mandatperiod på 1 år, väljs av årsmötet, liksom en godkänd eller auktoriserad revisor.

§ 12 Valberedning

Valberedningen är beredande organ för de val som förrättas på årsmötet.

Valberedningen väljs av årsmötet och består av sammankallande och minst två och max fyra ledamöter för 1 år.

Valberedningen ska hålla sig a´jour med styrelsens arbete och närvaro under året genom utvärderingar.

Styrelsen presenterar förslag till valberedning senast två veckor innan årsmötet för beslut på årsmötet.

§ 13 Distriktsindelning

Skoopis medlemsföretag kan inom ett visst geografiskt område, bilda en distriktsorganisation.

Skoopidistrikt skall verka i enlighet med riksförenings ändamål.

Skoopidistrikt kan inte bildas utan godkännande av riksföreningens styrelse.

Skoopidistrikt är underställt riksföreningen.

Riksföreningen har stort intresse av att Skoopidistrikten utvecklas och har som mål att stödja den processen.

Skoopidistriktets stadgar ska i ändamålet följa riksföreningens stadgar i en lokal kontext.

Skoopidistriktets namn bör inledas med ”Skoopi” följt av distriktsnamnet.

Ansökan om att få bilda ett Skoopidistrikt, jämte beskrivning av den process som lett fram till beslutet, distriktets geografiska område,

målsättningarna för Skoopidistriktet samt budget och verksamhetsplan, lämnas till Skoopi riksförenings styrelse.

Skoopidistrikt som inte arbetar i enlighet med riksföreningens stadgar och andra styrdokument kan genom beslut på årsmöte mista sin anslutning till riksföreningen och får därefter inte ha Skoopi i sitt namn/firma.

§ 14 Motioner

Motionsrätt till årsmötet har medlemmar, Skoopidistrikt och stödmedlemmar. Motioner skickas till styrelsen för riksföreningen senast den 15:e februari.

§ 15 Årsmöte

Organisationens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet ska hållas före april månads utgång.

Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna till handa minst fyra veckor innan och tillhörande handlingar skall vara medlemmarna till handa senast två veckor innan årsmötet.

Stödmedlem och andra närvarande har yttranderätt men ej förslagsrätt.

Ledamot och suppleant i styrelsen har ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Årsmötet öppnas

2. Val av ordförande, sekreterare och 2 justerare/rösträknare

3. Godkännande av kallelse

4. Fastställande av dagordning för årsmötet

5. Fastställande av röstlängd

6. Styrelsens rapport gällande årsbokslut/verksamhetsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår

10. Information från styrelsen angående budget

11. Beslut angående verksamhetsplan

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

13. Val av ordförande

14. Val av ledamöter

15. Val av suppleanter

16. Val av revisorer

17. Val av valberedning

18. Fastställande av arvode för förtroendevalda

19. Förslag från styrelsen

20. Motioner

21. Årsmötet avslutas

§ 16 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen eller årsmöte, eller minst 10 % av medlemmarna så begär.

Extra årsmöte kan endast fatta beslut i de ärenden som angivits i kallelsen.

Kallelse ska sändas till medlemmarna senast två veckor före angivet datum för det extra årsmötet.

§ 17 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är den 1 januari – 31 december

§ 18 Jäv

Den som är jävig i ett ärende i styrelsens arbete eller som annan förtroendevald, får inte närvara vid handläggningen av ärendet.

En förtroendevald eller tjänsteman är jävig om

• Ärendet angår personen själv eller någon till personen närstående, och om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för personen själv eller närstående.

• Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till personens opartiskhet i ärendet.

Uppstår skilda meningar om jäv ska omröstning ske i frågan. Den beslutet berör får ej delta i samma beslut.

19 Tolkningsföreträde

Vid tolkningstvist av dessa stadgar, äger styrelsen tolkningsföreträde.

§ 20 Ändringar av stadgar

För ändring av organisationens stadgar krävs beslut av ordinarie eller extra årsstämma med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

§ 21 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall organisationens tillgångar tillfalla ändamål som årsmötet beslutar.

Skoopis arkiv ska tillfalla Kooperativa förbundets bibliotek eller föreningsarkivet.


Du kan här nedan ladda hem en PDF där du lätt kan jämföra nya, gamla och distriksstadgar då de är i tre parallella spalter

Förslag till nya stadgar Skoopi och distrikt efter remiss med bilaga