Menu
Skip to content
Angående arbetsträning och förstärkt arbetsträning

Aktuellt

Angående arbetsträning och förstärkt arbetsträning

För ASF

Angående arbetsträning och förstärkt arbetsträning

För offentlig sektor

Angående arbetsträning och förstärkt arbetsträning

För
näringsliv

Angående arbetsträning och förstärkt arbetsträning

ASF-listan

Arkiv

Angående arbetsträning och förstärkt arbetsträning

Du har kanske senaste tiden hört lite olika om vad som gäller nu kring arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Det viktiga för oss ASF är att Arbetsförmedlingen även efter 1 oktober kan anvisa till dessa insatser. Det är viktigt att vi som ASF anmäler vårt intresse till AF, se längre ner i texten.

Under hösten har Arbetsförmedlingen beslutat om nya riktlinjer vad gäller arbetsträning, förstärkt arbetsträning samt förstärkt arbetsträning med fördjupad bedömning.

Från och med 1 oktober upphör förmedlarna på Arbetsförmedlingen att anvisa till tjänsten förstärkt arbetsträning med fördjupad bedömning. Detta då man anser att det finns upphandlade tjänster som tillgodoser detta behov. Däremot kvarstår möjligheten att anvisa till arbetsträning och förstärkt arbetsträning.

Den begränsning som dock finns är att förmedlaren först ska förvissa sig om att det inte finns någon annan tjänst som bättre passar den sökandes behov. Arbetsträning och förstärkt arbetsträning kan också komma i fråga om den upphandlade tjänsten ”Arbetsintegrerande övningsplatser” inte finns tillgänglig, inte finns inom den sökandes kompetensområde eller om det är kö till tjänsten.

Det viktiga för oss ASF är att veta och i vissa fall hjälpa till att informera handläggare om att det fortfarande går att använda sig av anvisning till arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Dessa insatser kan användas för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin (JOB), jobbgarantin för ungdomar (UGA) och i etableringsprogrammet (ETP). Arbetsförmedlingen beskriver tjänsterna så här:

 ”Arbetsträning och förstärkt arbetsträning innebär att den arbetssökande får möjlighet på en arbetsplats och delta i den ordinarie verksamheten med handledning, utan krav på produktivitet. Insatserna ska stärka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete”

Längst ner i detta inlägg kan du läsa mer ingående hur Arbetsförmedlingen beskriver tjänsterna, vad målet är med insatsen och hur länge de kan pågå.

För att komma i fråga för att ta emot anvisningar för dessa två tjänster uppmanas anordnaren att fylla i en intresseanmälan vilken du kan hitta och ladda ner här ifrån sidan.

Du kan också läsa mer om tjänsterna på Arbetsförmedlingens hemsida och i informationsbladen till de sökande här: Arbetsträning – Förstärkt arbetsträning.

Arbetsförmedlingens beskrivning av tjänsterna

Arbetsträning:
”Arbetsträning riktar sig till arbetssökande med eller utan funktionsnedsättning eller ohälsa vars förutsättningar till arbete är klarlagda. Hen behöver vara på en arbetsplats, träna på arbetsuppgifter och arbetssituationen i sin helhet. Det kan röra sig om en arbetssökande som saknar arbetslivserfarenhet eller har varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid och behöver kontinuerlig handledning.

Arbetsträningen ska utformas och anpassas efter den arbetssökandes förutsättningar. Den ska tillgodose hens behov av träning på olika arbetsuppgifter, men även annat som är kopplat till arbetslivet, som att passa tider, följa ett schema, samarbeta eller förhålla sig till arbetskamrater. Du säkerställer att det sker framsteg och att hen utvecklas på arbetsplatsen genom uppföljningar med anordnaren och den arbetssökande.

Genom arbetsträningen får den arbetssökande erfarenhet och referenser, och kommer närmare arbetsmarknaden. Den ger även underlag till den arbetssökandes fortsatta planering.

Arbetsträningen får inte leda till att konkurrensen mellan företag på marknaden snedvrids.

Arbetsträning får pågå som längst:
6 månader för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin

12 månader för de som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar som det kan lämnas ersättning för
3 månader för deltagare i jobbgarantin för ungdomar
6 månader för deltagare i etableringsprogrammet.

Det finns möjlighet till flera perioder av arbetsträning om man bedömer det vara den mest lämpliga insatsen för deltagaren. Man ska alltid göra en individuell bedömning och inför varje period pröva om insatsen är den mest lämpliga.”

Förstärkt arbetsträning:
”Förstärkt arbetsträning riktar sig till arbetssökande som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är arbetssökande med förmodad eller konstaterad ohälsa eller funktionsnedsättning som behöver delta i arbetet på en arbetsplats för att ta reda på hur deras ohälsa eller funktionsnedsättning påverkar arbetsförutsättningarna. Den förstärkta arbetsträningen ger underlag till den arbetssökandes fortsatta planering.

Den förstärkta arbetsträningen ska utformas och anpassas efter den arbetssökandes förutsättningar. Den ska tillgodose träning på olika arbetsuppgifter, men även andra arbetsvillkor som att passa tider, följa ett schema, samarbeta eller förhålla sig till arbetskamrater. Den som deltar i förstärkt arbetsträning ska erbjudas hög grad av handledning. Anordnaren behöver vara beredd på att erbjuda mer utmanande arbetsuppgifter vartefter deltagen utvecklas. Det sker i samråd med den arbetssökande och Arbetsförmedlingen.

Handläggaren kontrollerar att den arbetssökande får öva på sina färdigheter på arbetet och utvecklas genom uppföljningar med både hen och anordnaren.

Den förstärkta arbetsträningen får inte leda till att konkurrensen mellan företag på marknaden snedvrids.

Förstärkt arbetsträning får pågå som längst:
12 månader för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin
6 månader för deltagare i jobbgarantin för ungdomar

12 månader för deltagare i etableringsprogrammet

Det finns möjlighet till flera perioder av förstärkt arbetsträning om det bedöms vara den mest lämpliga insatsen för den arbetssökande. Handläggaren ska alltid göra en individuell bedömning och inför varje period pröva om insatsen är den mest lämpliga.”