Menu
Skip to content
Skoopis ASF-kriterier

Aktuellt

Skoopis ASF-kriterier

För ASF

Skoopis ASF-kriterier

För offentlig sektor

Skoopis ASF-kriterier

För
näringsliv

Skoopis ASF-kriterier

ASF-listan

Skoopis ASF-kriterier

Arbetsintegrerande sociala företag, eller ASF som vi säger, är företag vars främsta syfte är att erbjuda arbete åt människor som har svårt att få en plats på arbetsmarknaden.
Våra ASF är inkluderande arbetsplatser där personer med olika typer av svårigheter erbjuds hållbara anställningar. De är alla fristående från offentlig sektor och är istället just företag som säljer varor och tjänster.

Hos oss ägs företagen av eller har en hög grad av inflytande från medarbetarna. Eftersom huvudsyftet är att skapa arbete och delaktighet i arbetslivet återinvesteras eventuell vinst i den egna verksamheten. På så vis kan ännu fler ta plats i arbetslivet.
Det kallar vi samhällsnytta på riktigt!

Skoopis definition av ASF

Den officiella beskrivningen av vad ett ASF är kommer från Regeringens handlingsplan från 2010 och har genom åren visat sig lämna utrymme för olika tolkningar. I Tillväxtverkets rapport ”Sociala företag i Sverige – Kartläggning och dialog om definition” från februari 2021 uppmanas branscherna att själva definiera sig. Syftet med nedanstående kriterier är därför att beskriva Skoopis syn på vad ett ASF är samt säkerställa att Skoopis medlemmar är kvalificerade att lämna anbud på reserverade upphandlingar. Kriterierna ligger även till grund för styrelsens bedömning vid ansökan om medlemskap i Skoopi, Skoopis offentliga lista på ASFer samt för den certifiering vi erbjuder.

Förtydligandet av definitionen antogs av styrelsen 21-03-31 efter remissbehandling bland medlemmarna.
Den har samma struktur och rubriker som regeringens definition och med Skoopis förtydligande under respektive punkt.

1. ASF driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv.
 • Företagets främsta syfte är social och yrkesmässig integration av målgruppen – personer som pga funktionsnedsättning eller av andra skäl har svårt att komma in  och få fäste på arbetsmarknaden.
 • Ett ASF har som ambition att skapa hållbara anställningar i företaget för personer ur ovanstående beskrivna målgrupp.
 • Företag som under en längre tid enbart bedriver praktik, arbetsträning och motsvarande utan att ha anställd ur denna målgrupp är därför inte att betrakta som ASF.
2. ASF skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
 • Det måste finnas ett strukturerat och nedskrivet förhållningssätt till hur delaktigheten fungerar på företaget.
 • Det ska dokumenteras hur delaktigheten implementeras vid introduktion av nya medarbetare, under företagets drift, samt gällande viktigare styrelsebeslut.
 • Ett ASF har som ambition att skapa möjligheter till delägande och medlemskap för medarbetarna.
3. ASF återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
 • Ett ASF är ett icke-vinstutdelande företag oavsett företagsform.
  Det är möjligt att solidariskt stödja medarbetarna/medlemmarna med avsättning (överskott) innan bokslut till t ex julbonus eller extra pensionsavsättning.
 • Ett ASF eftersträvar låg lönespridning och att den högsta lönen i företaget bör inte överstiga 2,5 gånger den lägsta lönen beräknat på heltid.
 • Ett ASF kan använda vinst/sitt överskott i fastställt bokslut till att stödja och utveckla annan arbetsintegrerande verksamhet utanför den egna organisationen.
4. ASF är organisatoriskt fristående från offentlig sektor.
 • Ett ASF har alltid ett eget organisationsnummer och kan aldrig ha offentlig sektor som ägare.
 • Det organisatoriska friståendet från offentlig sektor innebär att handledare som är anställda av offentlig sektor inte har något inflytande över ekonomi och styrning av företaget. De handleder alltid på uppdrag av företagets ledning.

Exempel på formuleringar till stadgar och bolagsordning

Skoopi får mycket frågor kring hur stadgar eller bolagsordningar för ASF bör utformas. Vi har här sammanställt några exempel på formuleringar till stadgar och bolagsordningar som tydliggör att verksamheten uppfyller Skoopis kriterier för att vara ett ASF. Exemplen är modifierade för att inte visa ett enskilt företag utan tanken är att de ska kunna tjäna som inspiration till formulering. De associationsformer som aktuella för ASF är ideella och ekonomiska föreningar, aktiebolag och i vissa fall stiftelser. När det gäller aktiebolag rekommenderar vi generellt sett formen AB Svb för att tydliggöra att det är ett bolag utan vinstutdelning men det är även möjligt att skriva bolagsordningen på ett sådant sätt att Skoopis kriterier för att vara ett ASF uppfylls.
Stiftelser är inget vi rekommenderar men vi ser att kan finnas befintliga stiftelser som kan uppfylla våra kriterier för att vara ett ASF.

Vi rekommenderar alltid kontakt med Coompanion eller annan företagsrådgivande organisation för stöd i utformning av övriga paragrafer i stadgarna eller bolagsordningen utifrån verksamhetens unika förutsättningar.

Syfte, ändamål och verksamhet.

Detta samlas vanligtvis i en inledande paragraf tidigt i stadgar eller bolagsordning. Här beskrivs varför verksamheten finns till och är en viktig del i Skoopis bedömning av om huruvida vi anser att ett företag är ett ASF. Det måste på något sätt framgå att företagets främsta syfte är arbetsintegration och att målet är hållbara anpassade anställningar för målgruppen. Detta kan självklart beskrivas på många olika sätt men här följer tre exempel.

1.

Verksamheten ska drivas som ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF – av och för personer med som av olika skäl har svårt att hitta få och behåll ett arbete. Genom verksamhet inom följande grenar erbjuder vi anpassade anställningar och platser för arbetsträning för målgruppen.

– Second hand med café

– Produktion av hjälpmedel

– Utbildning inom psykisk ohälsa av målgruppen.

2.

Syftet för verksamheten är främst social och yrkesmässig integration av människor som av något skäl har svårt att hitta få och behålla ett arbete.

Målet för verksamheten är att skapa hållbara anpassade anställningar för personer ur ovanstående målgrupp samt att erbjuda arbetsträningsplatser.

Verktyget för detta är de verksamheter vi driver inom, snickeri, secondhand och texil upcycling

3.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett  arbetsintegrerande socialt företag (ASF). Vår förening är därmed ett företag som driver näringsverksamhet med  övergripande ändamål att integrera människor i arbetsliv och samhälle. 

 • Målgruppen är personer som har svårt att hitta, få och behålla ett arbete. 
 • Föreningen skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl   dokumenterat  sätt. 
 • Föreningen är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Arbetsintegrationen sker genom att föreningen bedriver kommersiell verksamhet genom att vara en kooperativ affärsmässig samarbetspartner inom bokföring, IT, och marknadsföring. Föreningens mål är att i den egna verksamheten erbjuda möjligheter till anpassad anställning och arbetsträning för ovanstående målgrupp.

Hantering av eventuellt överskott

Även detta är en central del i vår bedömning av t ex medlemsansökningar och ansökningar om plats på ASF-listan. Det behöver tydligt framgå av stadgar eller bolagsordning att eventuellt överskott går tillbaka till den egna arbetsintegrerande verksamheten eller annan liknande verksamhet. Detta gäller både under drift och vid eventuell nedläggning. Under drift kan i föreningar nedanstående exempel vara användbart:

Eventuellt överskott skall efter föreningsstämmans beslut användas till att återinvestera i den egna verksamheten genom att anställa fler, erbjuda kompetensutveckling, förbättra arbetsmiljön eller på annat sätt utveckla verksamheten. Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning. 

I aktiebolag kan nedanstående exempel vara användbart:

Då bolagets främsta syfte står över aktiebolagslagens vinstpresumtion skall någon vinstutdelning till aktieägare inte ske utan eventuellt överskott ska återinvesteras i den egna verksamheten i enlighet med bolagets främsta syfte.  

För aktiebolag med särskild vinstbegränsning ( AB Svb ) är möjligheterna till vinstutdelning kraftigt begränsade i aktiebolagslagen men det finns inget hinder emot att lägga in en skrivning om det i bolagsordningen även för AB Svb och Skoopi rekommenderar att så görs.

Vinst vid upplösning.
Vid likvidation eller annan nedläggning av verksamheten kan för föreningar nedanstående skrivning vara användbar:

Upplösningen av föreningen beslutas av röstberättigade medlemmar på en föreningsstämma med minst 2/3 majoritet. Frågan ska, liksom andra viktigare frågor först behandlas
av styrelsen och därefter med alla beslutsunderlag av personalmöte och arbetsplatsträff (ATP) minst en månad innan stämman. Vid upplösning ska eventuella tillgångar, efter att medlemmarna återfått sina insatser överlåtas till ett annat ASF eller en organisation av ASF. 

För aktiebolag med särskild vinstbegränsning gäller följande automatiskt.

Vid skifte i samband med likvidation av ett aktiebolag med särskild vinstudelningsbegränsning ska aktieägarna tilldelas högst ett belopp som motsvarar

 • det kapital som har tillskjutits till bolaget som betalning för aktier
 • del av återstående tillgångar med den begränsning som framgår av 32 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Vad som därefter återstår ska tillfalla det eller de andra aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning som anges i bolagsordningen. Saknar bolagsordningen uppgift om ett sådant aktiebolag eller finns inte det eller de aktiebolag som anges i bolagsordningen, ska tillgångarna tillfalla allmänna arvsfonden.

AB Svb bör alltså ha skrivningar om att ev överskott vid likvidation ska tillfalla annat AB Svb med arbetsintegration som främsta syfte där bolagen gärna är namngivna och hierarkiskt ordnade. Som t ex:

Vid likvidation av bolaget skall det som, efter återbetalning av medel som tillskjutits bolaget som betalning för aktier, återstår tillfalla bolaget X AB svb, skulle detta bolag inte finnas kvar vid likvidation skall tillgångarna i stället tillfalla bolaget Y AB svb och om inte detta heller finns kvar skall tillgångarna tillfalla allmänna arvsfonden i enlighet med aktiebolagslagens kap 32 §14.  

Vanliga aktiebolag kan använda följande formulering

Vid likvidation av bolaget skall det som, efter återbetalning av medel som tillskjutits bolaget som betalning för aktier, återstår tillfalla företaget X, skulle detta bolag inte finnas kvar vid likvidation skall tillgångarna i stället tillfalla Företaget Y eller organisationen Z (Skoopi) och om inte detta heller finns kvar skall tillgångarna tillfalla allmänna arvsfonden.

Delaktighet

Detta område beskrivs om det är med i stadgar/bolagsordning ofta i paragrafen om styrelsens sammansättning och kan t ex uttryckas såhär.

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med minst en och högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma/årsstämma. Målsättningen är att anställda i verksamheten ska har majoritet i styrelsen. Styrelseledamot kan väljas utanför ägarkretsen om denna anses ha kompetens som kan vara till nytta för att uppnå verksamhetens syfte. Styrelsen ska arbeta aktivt för att skapa stor delaktighet från medarbetarna genom t ex långtgående delegering av beslut och ömsesidig dialog med arbetsplatsträffar eller motsvarande.

Hoppas detta har varit till nytta för er och tveka inte att kontakta oss i Skoopi om det är något ni vill bolla med oss för att utformningen av stadgar eller bolagsordning ska uppfylla våra kriterier för vad ett ASF är. Kom också ihåg att ta kontakt med Coompanion eller annan företagsrådgivande organisation för utformning av kompletta stadgar eller bolagsordning utifrån era förutsättningar.