Menu
Skip to content
Skoopi bjuder in till spridningskonferens för ESF projektet ASF Lyfter

Aktuellt

Skoopi bjuder in till spridningskonferens för ESF projektet ASF Lyfter

För ASF

Skoopi bjuder in till spridningskonferens för ESF projektet ASF Lyfter

För offentlig sektor

Skoopi bjuder in till spridningskonferens för ESF projektet ASF Lyfter

För
näringsliv

Skoopi bjuder in till spridningskonferens för ESF projektet ASF Lyfter

ASF-listan

Arkiv

Skoopi bjuder in till spridningskonferens för ESF projektet ASF Lyfter

Tid: Fredagen den 25/11 kl 13.00-15.30

Plats: https://us06web.zoom.us/j/3423757852

Nu är vi snart i mål med vårt så viktiga ESF projekt, ASF Lyfter. Under nästan två år har vi fått möjligheten att tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners tydliggöra ASF´s roll inom arbetsmarknadspolitiken. En mängd nya kontakter och nätverk har bildats, massor av kunskap har producerats och spridits av och till många aktörer. Kunskapen är samlad i två handböcker, ASF praktikan och en finansieringshandbok.Vi har även tagit fram en effektrapport som beskriver den samhällsnytta ASF bidrar till samt en mängd filmer i syfte att sprida kunskap om och för ASF. Allt detta kommer att samlas på vår uppdaterade hemsida. Under konferensen kommer vi att dela med oss av den kunskap och de resultat vi har erövrat under projektet och hur vi menar att offentliga aktörer kan främja framväxten och utvecklingen av ASF. 

Konferensen riktar sig till alla med intresse för ASF-frågor.

Varmt välkomna önskar Skoopi

  • En stark organisation
  • En tydlig röst
  • Ett stöd för ASF

Program för ASF Lyfters spridningskonferens den 25 november 13:00-15:30

13.00 – 13. 30 Välkomna! Det här är ASF Lyfter!

Inledning

Ulrica Persson, ordförande för Skoopi tillika ansvarig utvecklingssamordnare för arbetsmarknadens parter är spridningskonferensens moderator. ASF Lyfter har bestått av åtta utvecklingsområden. Syftet med konferensen är att beskriva utfallet av samtliga områden samt kort berätta om det som sammanställts i form av handböcker, rapporter, filmer och mallar. Ett material som till stora delar kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida.

Projektets ansats

Lena Lago, projektets förändringsledare, beskriver förmånen att med hjälp av ESF medel fått möjligheten att lyfta vår så unika bransch genom projektets arbetsmetod, i ett tillsammanskap inifrån och ut, nerifrån och upp.

Varför en ASF Lista?

Ulrica Persson berättar om behovet av och framväxten av en ASF Lista. En lista som just listar arbetsintegrerande sociala företag.

13.30- 14.00 Resurser för ASF: Praktikan, kompetenshöjning och finansiering

En handbok om ASF – ASF praktikan

Anna Ytell, är en av författarna till den handbok i ASF frågor som projektet tagit fram. En handbok som är skriven av oss själva i syfte att stärka delarna i vårt företagande. Handboken riktar sig även till offentliga och privata aktörer som vill lära sig mer om ASF.

 En rad framtagna filmer

Inom projektet har vi tagit fram en rad filmer, som bygger på det som ASFen själva har uttryckt att de vill veta mer om. Några av filmerna riktar sig även till offentlig sektor för att höja kunskapen om ASF. Det är Roger Kangas, utvecklingssamordnare för området; kompetenshöjande insatser, som kommer att berätta mer om syftet med och innehållet i filmerna.

Var är pengarna?

En fråga som många i vår bransch ställer sig är; Var är pengarna? Helen Curry, vår utvecklingssamordnare för finansiering, har tagit fram en handbok som rör ämnet. Under passet berättar Helena om hur finansieringshandboken kom till – och varför. 

14.00- 14.05 Paus

14.05-14.40 Samverkan med ASF och dess effekter

Att göra samhällsnyttiga affärer med ett ASF

En del av projektet har syftat till att ta fram olika säljstöd. Marie Pettersson, utvecklingssamordnare för området, berättar om de verktyg som kan ligga till grund för att göra affärer såväl mellan ASFen, som med offentliga och privata aktörer.

Effektmätningens betydelse

Ylva Lundkvist Fridh, som har haft ansvaret för området Effektmätning, berättar om betydelsen av att kunna visa på den samhällsnytta som ASFen bidrar med. Ylva kommer även att berätta om den vägledning hon har tagit fram för ASFen att själva kunna mäta effekter.

Certifiering, hållbarhetsmål och kopplingen till de horisontella principerna

Jan Forslund och Caroline Fellas, utvecklingssamordnare för området certifiering, berättar om Skoopis certifiering och dess utveckling under projektet, genom de globala målen med koppling till de horisontella principerna – och SIS standard.

14:40 – 14:45 Paus

14.45- 15.30 ASF Lyfter i hela landet, även efter projektet

Bildandet av tre nya Skoopi distrikt

Lena Carlbom, medarbetare i projektet, berättar om hur vi under projektet har lyckats skapa tre nya Skoopi distrikt och distriktens betydelse för det fortsatta arbetet inom Skoopi som helhet.

En ny plattform

Vår projekt-koordinator, Pål Nilsson, visar och berättar om projektet ansats att skapa en plattform i tre delar, en ASF Lista, en öppen marknadsplats och ett intranät för medlemmar – och hur man kan hitta allt det material som vi under konferensen har presenterat.

Utfallet av projektet

Lena Lago sammanfattar utfallet av projektet. 

Implementeringen av projektet i Skoopis fortsatta arbete

Spridningskonferensen avslutas genom att beskriva hur Skoopi kommer att förvalta utfallet bland annat genom produkten – ASF experternas Främjarforum.

15.30 Avslut

Ladda ner programmet som pdf här.