Menu
Skip to content
Upphandling med reserverade kontrakt

Aktuellt

Upphandling med reserverade kontrakt

För ASF

Upphandling med reserverade kontrakt

För offentlig sektor

Upphandling med reserverade kontrakt

För
näringsliv

Upphandling med reserverade kontrakt

ASF-listan

Upphandling med reserverade kontrakt

Det enklaste och kanske bästa sättet för en kommun att stötta ASF och då vår bransch är att handla av ASF företagen. Helt enkelt köpa våra tjänster och produkter. Men när det offentliga ska köpa tjänster behöver dessa konkurrensutsättas genom upphandling.

Viktigt att veta att all offentlig upphandling i Sverige styrs av lagen om offentlig upphandling LOU. En upphandling kan många gånger vara tuff för ett mindre ASF att vara med på, eftersom traditionella upphandlingar ofta är stora, administrativt krångliga och innehåller många krav. 2017 kom dock nya upphandlingsregler. Bland annat möjligheten för offentliga aktörer att göra så kallade reserverade upphandlingar. En reserverad upphandling bygger på en typ av positiv särbehandling som innebär att en offentlig aktör har möjlighet att reservera upphandlingar för vissa typer av företag

Vad krävs för att offentliga aktörer ska använda sig av reserverad upphandling?

För att komma vidare i frågan behöver vi pålästa politiker som ger tjänstemän i uppdrag att undersöka möjligheten att nyttja dessa upphandlingar, vilket fler och fler kommuner är på väg att göra. Ett sätt för politikerna att flytta fram positionerna i frågan, är att ge uppdrag till tjänstemännen att ta fram en upphandlingspolicy som beskriver vad det är man vill åstadkomma genom upphandlingar med reserverade kontrakt. Kommun efter kommun börjar nu inse nyttan med, att förutom att få en städtjänst eller trädgårdstjänst utförd, även genom upphandlingen bidra till att människor som har svårt att hitta, få eller behålla ett arbete – kommer i jobb. Men för att upphandlingarna ska falla väl ut behöver den offentliga parten ha de drivkrafter vi beskrivit ovan. Drivkrafter som bygger på en genuin vilja att lösa samhällsutmaningar via verktyget upphandling.

Olika typer av reserverade upphandlingar 

Det finns flera olika typer av reserverade upphandlingar med lite olika inriktningar som fungerar lite olika och ställer lite olika krav på leverantören. Det finns också möjlighet att göra en sk direktupphandling som ibland också kallas “Icke direktivstyrd upphandling”.

Enligt 4 kap 18§ LOU 

Det här är den mest kända av möjligheterna till reserverad upphandling och kallas ibland “Reserverad upphandling för ökad sysselsättning”. 

 18 §   En upphandlande myndighet får för en upphandling 

   1. reservera deltagandet för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, eller 

   2. föreskriva att ett kontrakt ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad anställning. 

En förutsättning för att en leverantör ska få delta i en upphandling enligt första stycket är att minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 

En reservation ska antingen ske utifrån första eller andra punkten i bestämmelserna. När en offentlig aktör vill handla av ett ASF används vanligen den första punkten. Sen ska ju också den sista delen av texten om att minst 30% av dem som sysselsätts i verksamheten ska komma ur målgruppen personer med funktionshinder eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden vara uppfyllt. 

Man brukar därför säga att det är två krav som ska vara uppfyllda i en sån här upphandling, verksamhetskravet och andelskravet. 

Verksamhetskravet innebär att leverantören ska utgöra en skyddad verkstad eller vara en leverantör vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 

Andelskravet innebär att minst 30 procent av de som sysselsätts i den skyddade verkstaden eller hos leverantören är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 

Mer information finns hos Upphandlingsmyndigheten (öppnas i ny flik) 

Enligt 19 kap 25§ LOU 

Den här typen av reserverade upphandlingar är inte lika känd men lämpar sig väl för upphandling av t ex arbetsträningsplatser hos ASF.  Man använder då CPV-koden 85312510-7 Yrkesrehabilitering. Även andra tjänster kan vara lämpliga att reservera enligt den här paragrafen som t ex 85312200-1 Hemkörning av varor, 92111000-2 Film- och videoproduktion eller  80530000-8 Yrkesutbildning där flera ASF kan utbilda städare enligt vårt eget utbildningskoncept Rena Resurser.    

Reserverad upphandling för vissa tjänster enligt bilaga 2 

25 §   En upphandlande myndighet får reservera deltagandet i en upphandling av tjänster som anges i bilaga 2 och som omfattas av CPV-koderna 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 85000000-9 till 85323000-9, 98133000-4, 75121000-0, 75122000-7, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, 92500000-6, 92600000-7, 98133110-8 och 75123000-4, för sådana organisationer som 

   1. har till syfte att fullgöra ett offentligt uppdrag som är kopplat till att tillhandahålla sådana tjänster, 

   2. återinvesterar eventuell vinst för att uppnå syftet enligt 1, och 

   3. har en lednings- och ägarstruktur som grundar sig på personalens ägande eller deltagande eller som kräver aktivt deltagande av personal, användare eller berörda parter. 

Löptiden för kontraktet får inte överstiga tre år. 

Mer information här på Upphandlingsmyndighetens hemsida (öppnas i ny flik)

 Förteckning över vad CPV-koderna i bilag 2 står för (öppnas i ny flik)

Enligt 19 kap 25a§ LOU 

Detta är en ny del av LOU som träder i kraft 23-01-01 och är kopplad till det nya registret hos Kammarkollegiet över ideburna aktörer i välfärden. Skoopi ännu inte sett någon större skillnad i möjligheterna här jämfört med i 19 kap 25§ och heller inte upplevt något stort intresse från offentliga aktörer för det här alternativet. Då vi ser att skrivningarna i 19kap 25§ bättre fångar ett ASFs särart och mervärden rekommenderar vi tills vidare offentliga aktörer att använda den möjligheten till reservation när man vill göra affärer med ASF. 

25 a §    En upphandlande myndighet får reservera deltagandet i en upphandling av tjänster som avses i bilaga 2 och som omfattar CPV-koderna 75200000-8, 75231200-6, 75231240-8, 79611000-0, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, från 85000000-9 till 85323000-9, 98133100-5, 98133000-4, 98200000-5, 98500000-8, från 98513000-2 till 98514000-9, 75000000-6, 75121000-0, 75122000-7, från 80000000-4 till 80660000-8 för idéburna organisationer vars allmännyttiga syfte bidrar till att uppnå ändamålet med den tjänst som ska tillhandahållas.

För att kunna delta i en reserverad upphandling får den idéburna organisationen endast göra sådana värdeöverföringar som är tillåtna enligt 8 § första stycket lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer. Vidare får staten, en region eller en kommun inte ha ett rättsligt bestämmande inflytande över den idéburna organisationen. Lag (2022:902).

Register över idéburna organisationer (öppnas i ny flik) 

Lag (2022:900) om registrering av idéburna organisationer (öppnas i ny flik)

Förordning (2022:903) om registrering av idéburna organisationer (öppnas i ny flik)

Skoopi har tills vidare valt att inte gå ut med någon rekommendation till sina medlemmar om att ansöka om registrering. Detta då det:

  • enligt förslaget är förknippat med en kostnad om 12 000kr/år och företag
  • är oklart vilken nytta registreringen ger för det enskilda företaget då en upphandlande aktör inte kan kräva registrering utan endast får kräva att den “idéburna organisationen endast göra sådana värdeöverföringar som är tillåtna enligt 8 § första stycket lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer” 
  • är oklart vilka påföljder som kan drabba styrelseledamöter som gjort en värdeöverföring som anses strida mot registrets regler.