Menu
Skip to content
ASF och upphandling

Aktuellt

ASF och upphandling

För ASF

ASF och upphandling

För offentlig sektor

ASF och upphandling

För
näringsliv

ASF och upphandling

ASF-listan

ASF och upphandling

När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker det man kallar offentlig upphandling. Staten, regionerna och kommunerna köper allt ifrån sjukvård, kontorsmaterial, omsorg och arbetsträning.

De offentliga upphandlingarna i Sverige omfattar över 680 miljarder kronor varje år. Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som ASF företagare. Inköpen skiljer sig något från privata inköp eftersom det finns regelverk som styr hur inköp får genomföras i offentlig sektor, till exempel upphandlingslagarna LOU och LOV. Regelverken ser ungefär likadana ut inom hela EU.

Bestämmelserna om reserverad upphandling innebär i korthet att upphandlande organisationer får positivt särbehandla vissa leverantörer som annars skulle ha svårt att konkurrera om kontrakt i offentlig upphandling under normala konkurrensförhållanden. Det finns två sorters reserverad upphandling.

Reserverad upphandling för ökad sysselsättning

Syftet är att stödja integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

  1. En upphandlande organisation får i en upphandling:
    reservera deltagandet för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, eller f
    öreskriva att ett kontrakt (eller en koncession) ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad anställning.
  2. En reservation ska antingen ske utifrån första eller andra punkten. Dessa punkter kallas ibland för verksamhetskravet.

Ytterligare en förutsättning för att en leverantör ska få delta i en reserverad upphandling är att minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning, är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Detta kallas ibland för andelskravet.

Reserverad upphandling vid upphandling av vissa tjänster

Vidare får en upphandlande myndighet reservera deltagandet i en upphandling av vissa tjänster som anges i bilaga 2 till LOU. Bestämmelsen innebär att den upphandlande organisation får förbehålla en upphandling för organisationer som uppfyller kraven som anges i bestämmelsen. Villkoren som ska uppfyllas är att

  • organisationen ska ha ett syfte att fullgöra offentligt uppdrag som är kopplat till att tillhandahålla sådana tjänster,
  • återinvestera vinsten för att uppnå syftet, samt
  • ha en lednings- och ägarstruktur som grundar sig på antingen personalens ägande, deltagande eller som kräver aktivt deltagande av personal, användare eller berörda parter.

För att göra bedömningen av om en organisation omfattas av bestämmelsen ska en sammanvägning göras utifrån samtliga krav.

Som ASF företag så behöver du ”folkbilda” din kommun i vilka möjlighet man har att göra dubbel nytta för skattepengarna genom att skapa reserverade upphandlingar eller direktupphandlingar som ASF företag har möjlighet att delta i.

Detta behöver göras på flera plan. Politiken behöver informeras om att de behöver skapa riktlinjer för förvaltningen så de får ett tydligt uppdrag. Förvaltningen behöver stöd i att våga prova att reservera upphandlingar eller att dela på upphandlingar för att skapa möjlighet för ASF företag att delta. Så det räcker inte bara att ta kontakt med upphandlingsavdelningarna för att få till reserverade upphandlingar.

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/hallbarhet-i-upphandlingsreglerna/regler-om-reserverad-upphandling/ (öppnas i ny flik)

https://www.youtube.com/watch?v=WNj6RL0U14M&t=416s (öppnas i ny flik)